E-course "Green Skills for Successful Employment in the Transition to a More 'Green' and Environmentally Sustainable Economy" for young people at risk of marginalisation. The course is hosted on the E-learning platform at https://gywlearning.infoproject.eu/.

Results of the project

 

                      Krótki opis projektu:

 

Projekt GYW ma pomóc młodzieży z mniejszymi szansami stać się bardziej konkurencyjną na rynku pracy poprzez rozwój zielonych umiejętności. Przejście na zieloną gospodarkę już teraz wywróciło rynek pracy, a w najbliższej przyszłości będzie się on jeszcze w najbliższej przyszłości. Według Światowego Forum Gospodarczego (WEF), jeżeli przedsiębiorstwa będą traktować priorytetowo "rozwiązania korzystne dla przyrody", w ciągu najbliższej dekady może powstać około 250 milionów miejsc pracy. Bez wyszkolonej siły roboczej przejście to nie jest możliwe. Istnieją już dowody na braki w umiejętnościach, które powodują wąskie gardła w różnych sektorach - w energetyce, renowacji budynków, budownictwie i produkcji, które poszukują zielonych umiejętności. Tak więc umiejętności ekologiczne dla młodych ludzi będą czynnikiem decydującym o skutecznym zatrudnieniu lub utrzymaniu się na rynku pracy.
Z drugiej strony przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie spowoduje zasadniczą transformację w wielu sektorach, przy czym niektóre miejsca pracy zostaną zastąpione, a inne zdefiniowane na nowo. Niektóre osoby mogą stracić pracę i będą zmuszone do przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu lub umiejętności umożliwiających pracę w nowych warunkach. Wiele osób będzie musiało nabyć nowe umiejętności i przenieść się do nowych miejsc pracy w innym sektorze gospodarki. Jeszcze więcej będzie musiało podnieść swoje kwalifikacje, aby utrzymać pracę w nowym środowisku pracy. Dla młodzieży z mniejszymi szansami wejście na rynek pracy może być bardzo trudne. Dlatego też projekt GIW pomoże młodym mniej szans osobom o mniejszych szansach, dla których ryzyko marginalizacji na rynku pracy w procesie przejścia na zrównoważoną gospodarkę jest bardzo wysokie.

 

Projekt GYW będzie wspierał podnoszenie świadomości młodzieży na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Po pierwsze przygotujemy młodych ludzi z mniejszymi szansami poprzez szkolenia z zakresu zielonych umiejętności do zatrudnienia w procesie przejścia na zrównoważoną gospodarkę. Po drugie, GYW będzie również wspierał szkołę letnią, aby przygotować osoby pracujące z młodzieżą do bycia prawdziwymi agentami zmian, którzy wdrażają w swoich organizacjach działania zorientowane na rozwój zielonych umiejętności młodych ludzi z mniejszymi szansami, aby zmniejszyć ryzyko ich marginalizacji na rynku pracy w procesie przejścia do bardziej "zielonej" i ekologicznie zrównoważonej gospodarki.

Short description of the project:

 

The GYW project is designed to help youth with fewer opportunities become more competitive in the labour market by developing of green skills. The transition to green economies has already upended the labour market, and it is going to
change fast in the immediate future. If businesses prioritise ‘nature positive solutions’, some 250 million jobs could be created over the next decade, according to the World Economic Forum (WEF). Without a trained workforce the transition is not possible. There’s already evidence of skills gaps that are causing bottlenecks for various sectors – in energy, the renovation of buildings, construction, and manufacturing, which are all looking for green skills. So green skills for young people will be a factor in successful employment or job retention in the labour market.
On the other hand, the transition to a climate-neutral economy will trigger a fundamental transformation across a wide range of sectors, while some jobs will be replaced and others redefined. Some people may lose their jobs and will be forced to retrain and acquire a new profession or skills to work in new conditions. Many will need to acquire new skills and move to new jobs in a different sector of the economy. More will need to upskill to keep their job in a new work environment. For youth with fewer opportunities, entry into the labour market could be very challenging. That is why the GIW project will help young fewer
opportunities for people with fewer opportunities for whom the risk of marginalization in the labour market in the transition to a sustainable economy is very high.

 

The GYW project will support the awareness-raising of youth about environmental and climate change challenges. Firstly we will prepare young people with fewer opportunities through green skills training for employment in the transition to a sustainable economy. Secondly, GYW will also support the summer school to prepare youth workers to be real agents of change that implement in their organisation activities oriented on green skills development the young people with fewer opportunities for reducing the risk of their marginalization in the labour market in the transition to a more ‘green’ and environmentally
sustainable economy.

PROJECT:  GYW - Green Work 4 Youth: green skills for young people with fewer opportunities for reducing the risk of marginalisation in the labour market in the transition to a sustainable economy

 

KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth

Project number 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029767

 

The leader of the project:
Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna
 
Partners:
Centro Internazionale Per La Promozione Dell'educazione E Lo Sviluppo Associazione - Italy
Educational Centre Socialization - Latvia
Kyiv Business School - Ukraine
 
Profil projektu na Facebook'u  

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.