Wpłać darowiznę 

online

PLAN ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ FUNDACJI MARKI POLSKIEJ IM. PROF. WITOLDA KIEŻUNA:

1.         Rozbudowa wystaw: Opierając się na sukcesie wystawy Polskiej Grafiki Książkowej, Fundacja będzie kontynuować organizowanie i kuratorowanie wystaw poświęconych różnym formom sztuki polskiej. Będą one obejmować malarstwo, rzeźbę, fotografię i współczesne formy sztuki. Współpracując z lokalnymi i międzynarodowymi artystami, Fundacja będzie prezentować szeroki wachlarz polskich talentów artystycznych, wspierając wymianę kulturalną i uznanie dla naszych twórców.

2.            Programy edukacyjne i warsztaty: Aby zaangażować i zainspirować młodsze pokolenie, Fundacja będzie rozwijać programy edukacyjne i warsztaty. Inicjatywy te zapewnią studentom, początkującym artystom i ogółowi społeczeństwa możliwość poznania historii, technik i estetyki polskiej sztuki. Organizując wykłady, seminaria i praktyczne warsztaty, Fundacja będzie pielęgnować głębsze zrozumienie polskiej kultury i jej dziedzictwa artystycznego.

3.            Międzynarodowa wymiana kulturalna: Uznając znaczenie globalnej wymiany kulturalnej, Fundacja nawiąże współpracę z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami. Poprzez wymianę artystyczną, rezydencje artystyczne i wspólne wystawy, Fundacja będzie ułatwiać polskim artystom kontakt z międzynarodową publicznością i promować dialog kulturowy. Fundacja będzie również aktywnie zapraszać międzynarodowych artystów do prezentowania swoich prac w Polsce, wspierając międzykulturowe zrozumienie i współpracę.

4.            Inicjatywy cyfrowe: W erze cyfrowej Fundacja zainwestuje w stworzenie platformy internetowej prezentującej polską sztukę i kulturę. Platforma ta będzie służyć jako wirtualna galeria, zapewniająca dostęp do wystaw, profili artystów i zasobów edukacyjnych. Poprzez wyselekcjonowane wystawy online, wydarzenia transmitowane na żywo i interaktywne doświadczenia, Fundacja zaangażuje się w szerszą globalną publiczność i będzie promować polską kulturę na skalę cyfrową.

5.            Dotacje i stypendia: Aby wspierać wschodzących artystów i badaczy, Fundacja ustanowi granty i stypendia. Możliwości te zapewnią wsparcie finansowe dla projektów artystycznych, przedsięwzięć badawczych i inicjatyw kulturalnych, które przyczyniają się do zachowania i rozwoju polskiej sztuki i kultury. Poprzez pielęgnowanie talentów i wspieranie innowacji, Fundacja dąży do stworzenia tętniącego życiem i dynamicznego krajobrazu kulturowego w Polsce.

 

Wdrażając ten kompleksowy plan rozwoju, nasza Fundacja będzie nadal promować polską kulturę, świętować osiągnięcia artystyczne i inspirować nowe pokolenie artystów i entuzjastów sztuki zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

 

 

   

Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej, pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii, typowych postaw, obyczajów.

O Fundacji

PROF. WITOLD KIEŻUN

czytaj więcej

 

Misją naszej Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku

Polski i Polaków poprzez promowanie wiedzy o polskiej kulturze,

sztuce i historii.

 

         Cele statutowe:

 

       - Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej w kraju i

         za granicą.

       - Promocja idei i wartości patriotycznych. Szerzenie idei patriotyzmu gospodarczego.

       - Ochrona wizerunku Polski.

       - Budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia

         godności.

       - Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa

         obywatelskiego i propagowanie idei wartości Unii Europejskiej.

       - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, współpraca z instytucjami 

         Unii Europejskiej.

       - Promowanie kształcenia i edukacji dla różnorodnych grup

         społecznych z krajów objętych współpracą.

       - Promocja edukacji medialnej.

       - Rozwój kultury i sztuki - wymiana kulturalna pomiędzy krajami

         objętymi działaniem Fundacji.

       - Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju

         przedsiębiorczości w krajach objętych działaniem Fundacji.

       - Propagowanie idei ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

       - Walka z wykluczeniem społecznym i rozwiązywanie problemów społecznych.

      - Upowszechnianie idei ochrony swobód obywatelskich.

 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.