MODULE 5

MODULE 4

MODULE 3

MODULE 2

MODULE 1.2

MODULE 1.1

INTRODUCTORY VIDEOS to the Course:

MANUAL Creative capacity building manual for social entrepreneurs: CREATIVE FACILITATION TECHNIQUES FOR ENTREPRENEURS

 

https://creativenter.com/my/

 

https://fmarkipolskiej.pl/lib/wsr32p/IO2--CREATIVENTER-Manual-lqgv73xg.pdf

CHATBOT providing young social entrepreneurs with a unique
opportunity to get advice on the development of creative skills and
problem-solving abilities in fast developing world.

 

https://m.me/100380882687233

 

COURSE for young social entrepreneurs: “CREATIVENTER:
CREATIVITY SKILLS FOR YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS FOR DEVELOPMENT IN THE VUCA WORLD 

 

On the Moodle platform

https://creativenter.com/my/

 

In pdf version

https://fmarkipolskiej.pl/lib/wsr32p/CREATIVENTER-Course-lqgpjzl1.pdf 

 

Introductory Videos:

Module 1.1

https://youtu.be/GABsdFXtdIY

 

Module 1.2

https://youtu.be/2AwnHeXCwjA

 

Module 2

https://youtu.be/n1qtw6TXI1Q

 

Module 3

https://youtu.be/tjncXpyuUaw

 

Module 4

https://youtu.be/fLzk7hz6qDU

 

Module 5

https://youtu.be/l9Q2zPyP65w

 

We present below the results produced by the project:

 

PODRĘCZNIK rozwijający zdolności kreatywne dla przedsiębiorców społecznych: KREATYWNE TECHNIKI FACYLITACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

https://fmarkipolskiej.pl/lib/wsr32p/IO2--CREATIVENTER-Manual-lqgpv24e.pdf

CHATBOT zapewniający młodym przedsiębiorcom społecznym unikalną możliwość uzyskania porady na temat rozwoju umiejętności kreatywnych i umiejętności rozwiązywania problemów w szybko rozwijającym się świecie.

 

https://m.me/100380882687233

 

KURS dla młodych przedsiębiorców społecznych: "CREATIVENTER: ROZWIJANIE KREATYWNYCH UMIEJĘTNOŚCI  PRZYDATNYCH MŁODYM PRZEDSIĘBIORCOM SPOŁECZNYM W ŚWIECIE VUCA" 
 

 

On the Moodle platform

https://creativenter.com/my/

 

In pdf version

https://fmarkipolskiej.pl/lib/wsr32p/CREATIVENTER-Course-lqgpjzl1.pdf 

 

 

Prezentujemy poniżej rezultaty projektu:

 

PROJECT:  CREATIVENTER - Creativity skills for young social entrepreneurs for development in the VUCA world 

 

 

KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth

Project number 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029767

 

The leader of the project:
Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna
 
Partners:
EURO-NET - Italy
Ukrainian Center of the Future - Ukraine
Embaixada de Juventude - Portugal
Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Centrum Usług
Środowiskowych - Poland
 
Profil projektu na Facebook'u
 
 
Short description of the project:
 
Social enterprise is an increasingly widespread phenomenon with great potential which is still far from being fully harnessed. At the same time lockdown, social distancing, and uncertainty about the future significantly affected the activities of social entrepreneurs. They face significant difficulties in running their businesses, limited in ways to respond to the crisis, not to mention being at the forefront of a new economic model. The situation is more complicated for young social entrepreneurs, whose success and sustainability in the context of new challenges and crises (VUCA, COVID-19) require experience, funds and skills for successful social business. At the same time, the COVID-19 Action Agenda Leaders Report on Front Line: Why Social Entrepreneurs Are Needed Now More than Ever emphasized this: “We call on all actors to stand by social entrepreneurs as frontline responders to the COVID-19 crisis and as pioneers of a green, inclusive society and economic system”. Creativity and innovation help social entrepreneurs find better ways to deliver their services and products. Creating, pivoting, and scaling are critical in a changing economy full of challenges and uncertainties. Creativity and innovation need training and practice. Active youth who have ideas but no experience and young social entrepreneurs who have already started their own businesses need creative skills to develop their social enterprise. According to the study, the attention of policymakers at European, national, regional, and local levels is focused on the fact that the total of young people who are not in employment, education, or training is currently around 14 million in the EU.
The development of youth social entrepreneurship will help solve the problem of employment and strengthen active citizenship and thus become a driver of society and communities, help the green economy as a component of sustainable development, and promote inclusion, adaptation, and development of young social entrepreneurs in new challenges. At the same time it’s important to help young people become ‘entrepreneurs of their own lives’, able to shape personal prospects through constant updating and upgrading of skills and hybrid know-how, in a changing environment in which a job for life no longer exists. The importance of innovation and creativity skills in changing the world was emphasized during
the Davos Economic Forum (“Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution”).
It also emphasized that "creativity at work is fast becoming one of the most important and in-demand skills.
CREATIVENTER project aims to develop young social entrepreneurs' skills of creativity that will help them create a successful, sustainable, and inclusive social business, stand at the forefront of the new economic model, develop a green
economy, and see new opportunities for development in modern crises (VUCA, COVID-19).
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krótki opis projektu:
 
 
Przedsiębiorczość społeczna jest coraz bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem o ogromnym potencjale, który wciąż nie jest w pełni wykorzystane. Jednocześnie lockdown, dystans społeczny i niepewność co do przyszłości znacząco wpłynęły na działalność przedsiębiorców społecznych.
Przedsiębiorcy społeczni borykają się z poważnymi trudnościami w prowadzeniu działalności, ograniczonymi sposobami reagowania na kryzys, nie mówiąc już o byciu na czele nowego modelu gospodarczego Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku młodych przedsiębiorców społecznych, których sukces i trwałość w kontekście nowych wyzwań i kryzysów (VUCA, COVID-19) wymaga doświadczenia, funduszy i umiejętności skutecznego prowadzenia biznesu społecznego. Jednocześnie liderzy agendy działania COVID-19 mówią dlaczego przedsiębiorcy społeczni są teraz bardziej potrzebni niż kiedykolwiek i apelują: "Wzywamy wszystkie podmioty do wspierania przedsiębiorców społecznych jako osób reagujących na pierwszej linii frontu na kryzys COVID-19 i jako pionierów ekologicznego, integracyjnego społeczeństwa i systemu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu". Kreatywność i innowacje pomagają przedsiębiorcom społecznym znaleźć lepsze sposoby dostarczania swoich usług i produktów. Tworzenie, pivoting i skalowanie mają kluczowe znaczenie w zmieniającej się gospodarce pełnej wyzwań i niepewności. Kreatywność i innowacyjność wymagają szkolenia i praktyki. Aktywna młodzież, która ma pomysły, ale nie ma doświadczenia oraz młodzi przedsiębiorcy społeczni, którzy już założyli własne firmy, potrzebują kreatywnych umiejętności, aby rozwinąć swoje przedsiębiorstwo społeczne.
Według badań, uwaga decydentów na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym skupia się na fakcie, że całkowita liczba młodych ludzi, którzy nie są zatrudnieni, nie kształcą się i nie szkolą wynosi obecnie w UE około 14 milionów.
Rozwój przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży pomoże rozwiązać problem zatrudnienia i wzmocni aktywność obywatelską, a tym samym stanie się siłą napędową społeczeństwa i społeczności, wspomoże zieloną gospodarkę jako element zrównoważonego rozwoju, a także promować włączenie, dostosowanie i rozwój młodych przedsiębiorców społecznych przy nowych wyzwaniach.
Jednocześnie ważne jest, aby pomóc młodym ludziom stać się "przedsiębiorcami własnego życia", zdolnymi do kształtowania własnej przyszłości poprzez ciągłą aktualizację i podnoszenie umiejętności i hybrydowego know-how w zmieniającym się środowisku, w którym nie istnieje już praca "na całe życie". Znaczenie umiejętności w zakresie innowacji i kreatywności w zmienianiu świata zostało podkreślone podczas Forum Ekonomicznego w Davos ("Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution").
Podkreślono również, że "kreatywność w pracy szybko staje się jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych umiejętności".
Projekt CREATIVENTER ma na celu rozwój umiejętności kreatywnych młodych przedsiębiorców społecznych, które pomogą im stworzyć prosperujący, zrównoważony i inkluzywny biznes społeczny, stanąć na czele nowego modelu gospodarczego, rozwinąć zieloną gospodarkę, a także dostrzec nowe możliwości rozwoju we współczesnych kryzysach (VUCA, COVID-19).
 
 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.