The Mentor Handbook is a result of the project. It has been developed to train and guide the staff and volunteers of the Social Welfare Centres during the implementation of the digital literacy programme.

 

Podręcznik Mentora jest rezultatem projektu. Został opracowany w celu szkolenia i prowadzenia pracowników i wolontariuszy  Ośrodków Pomocy Społecznej podczas wdrażania programu edukacji cyfrowej.

PROJECT: DLSWC - Digital Literacy - Education Frameworks for Social                                                               Welfare Centers

 

KA210-ADU  Small-scale partnerships in adult education

Project number 2021-1-PL01-KA210-ADU-000027394

 

The leader of the project:
Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna
 
Partners:
Social Cooperative Enterprise Drosostalida - Greece
Citizen Association United Youth Kocani - North Macedonia
Black Sea Education and Youth Organisation - Turkey
 
Profil projektu na Facebook'u 
 

Short description of the project:

 

The DLSWC - Digital Literacy for Social Welfare Centers project aims to improve the digital literacy skills of the Social Welfare Center’s (SWC) staff and volunteers and the marginalised communities they serve. The general objective of the DLSWC project is the exchange the best practices in order to start shaping a basic educational framework for digital literacy in the Social Welfare Centers at a European level, integrating the expertise of partners engaged in different topics related to technology for social good.
 
The specific objectives are: - to exchange best practices between organisations active in digital literacy focusing on methodologies, conditions, and content of digital literacy in adult education - to exchange best practices around developing and implementing a digital literacy programme - to contribute to efforts in increasing competencies of SWC’s employees and volunteers on digital literacy, - to identify and strategise around future EU funding and new opportunities to develop a European wide standardised digital literacy programme that can be scaled throughout the EU - to strengthen a network of organisations active in digital literacy in the social sector and promote their collaboration with other stakeholders. 
 
The main result that we expect from the DLSWC project is that it will contribute to the development and enhancement of the digital literacy programmes of each of the project partners in their respective regions. In the long term, the DLSWC project will contribute to enhancing the digital literacy thinking and practices among SWC staff and volunteers of the project partners. 
 
The DLSWC project is in line with the strategic priorities of the Digital Education Action Plan (2021-2027) and the 2021 EU Digital Compas for 2030: 1. Providing the social sector with the knowledge to underpin further accelerated digital transformation, digital resilience and potential (Addressing digital transformation through the development of digital readiness, resilience and capacity). 2. Using open and innovative practices based on new technologies (Creating up-skilling pathways, improving accessibility and increasing take-up of adult education) 3. Extending and developing social sector competencies; providing them with digital skills (Social assistance and welfare. Digital skills and competencies).

 

 
 

                       Krótki opis projektu:

 

Projekt DLSWC - Digital Literacy for Social Welfare Centers ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych pracowników i wolontariuszy Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) oraz społeczności marginalizowanych, którym te Ośrodki służą. Ogólnym celem projektu DLSWC jest wymiana najlepszych praktyk, aby rozpocząć kształtowanie podstawowych ram edukacyjnych w zakresie umiejętności cyfrowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej na poziomie europejskim, integrując doświadczenie partnerów zaangażowanych w różne tematy związane z technologią dla dobra społecznego.

 

Cele szczegółowe to: - wymiana najlepszych praktyk pomiędzy organizacjami aktywnymi w zakresie alfabetyzacji cyfrowej, koncentrując się na metodologii, warunkach, treściach alfabetyzacji cyfrowej w edukacji dorosłych - wymiana najlepszych praktyk wokół opracowywania i wdrażania programu alfabetyzacji cyfrowej - przyczynienie się do wysiłków w zakresie zwiększania kompetencji pracowników i wolontariuszy SWC w zakresie alfabetyzacji cyfrowej, - identyfikacja i strategia wokół przyszłego finansowania UE i nowych możliwości opracowania ogólnoeuropejskiego, znormalizowanego programu alfabetyzacji cyfrowej, który może być skalowany w całej UE - wzmocnienie sieci organizacji aktywnych w zakresie alfabetyzacji cyfrowej w sektorze społecznym i promowanie ich współpracy z innymi interesariuszami.

 

Głównym rezultatem, jakiego oczekujemy od projektu DLSWC jest to, że przyczyni się on do rozwoju i wzmocnienia programów umiejętności cyfrowych każdego z partnerów projektu w ich regionach. W dłuższej perspektywie, projekt DLSWC przyczyni się do wzmocnienia myślenia i praktyki w zakresie umiejętności cyfrowych wśród pracowników SWC i wolontariuszy partnerów projektu.

 

Projekt DLSWC jest zgodny z priorytetami strategicznymi Planu działań na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027) oraz Kompasu Cyfrowego UE na rok 2021 do roku 2030: 1. Dostarczenie sektorowi społecznemu wiedzy stanowiącej podstawę dalszej przyspieszonej transformacji cyfrowej, odporności cyfrowej i potencjału (Addressing digital transformation through the development of digital readiness, resilience and capacity). 2. Wykorzystanie otwartych i innowacyjnych praktyk opartych na nowych technologiach (Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie wykorzystania edukacji dorosłych) 3. Rozszerzenie i rozwój kompetencji sektora społecznego; wyposażenie go w umiejętności cyfrowe (Pomoc i opieka społeczna. Umiejętności i kompetencje cyfrowe).

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.