Podsumowanie projektu na podstawie wyniku ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników:

 

1.  Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas mobilności

 

Mobilność obejmowała kursy szkoleniowe z zakresu najnowszych metod TIK, organizacji pracy z wolontariuszami, najnowszych metod edukacji dorosłych, zapoznanie się z formami crowdfundingu, fundraisingu i marketingu cyfrowego oraz kursy szkoleniowe dla kadry, które obejmowały: efektywne zarządzanie wolontariatem, metody TIK , efektywne zarządzanie finansami i zarządzanie projektami edukacyjnymi. Odbyte kursy pozwoliły uczetnikom na swobodniejsze poruszanie się w języku angielskim w dziedzinie edukacji, na rozwinięcie wiedzy z zakresu metod edukacji dorosłych, zapoznanie się metodami TIK i zasadami marketingu cyfrowego, nabycie wiedzy dotyczącej fundraisingu i crowdfundingu, poznanie reguł organizacji pracy wolontariuszy, zdobycie umiejętności identyfikacji luk kompetencyjnych własnych i osób ze środowisk zdefaworyzowanych. Uczestnicy zdobyli kompetencje do kreatywnego korzystania z technologii cyfrowych, znają narzędzia do pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych, posiadają umiejętności do współdziałania z osobami ze środowisk zdefaworyzowanych, potrafią zorganizować pracę swoją jako edukatorów i pracę wolontariuszy. Nabyte przez nich kompetencje społeczne to: rozumienie konieczności kształcenia się przez całe życie, znajomość literatury związanej z edukacją dorosłych i kompetencjami cyfrowymi, rozumienie wartości „europejskich ram kompetencji obywatelskich” dla rozwoju sektora społecznego i osób ze środowisk zdefaworyzowanych.

 

2. Najważniejsze doświadczenia zdobyte podczas mobilności

 

Niezwykle cennym doświadczeniem rozwijającym kompetencje interpersonalne i społeczne była nauka w środowisku międzynarodowym. Zapoznanie się z nowoczesnymi systemami funkcjonowania organizacji NGO we Francji pozwoliło na osiągnięcie szerszej perspektywy przy ocenie działań własnych i naszej organizacji. Zapoznanie się z kulturą francuską pozwoliło na lepsze zrozumienie konieczności współpracy organizacji na płaszczyźnie międzynarodowej dla budowania odpowiedzialnego i demokratycznego zaangażowania obywatelskiego w procesie integracji europejskiej. Kontakty międzynarodowe i wielokulturowe, których mieliśmy okazję doświadczyć, a także zawartość i poziom odbytych szkoleń, są inspiracją do dalszego zdobywania wiedzy, w tym kompetencji językowych.

 

 

 

 

PROJEKT: VOYAGE - Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych 

 

KA104 - Mobilność kadry edukacji dorosłych

Numer projektu: 220-1-PL01-KA104-078886

 

Partnerzy projektu: 

Organizacja wysyłająca Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

Organizacja przyjmująca ASS Solidarite Europe Liberte - FRANCJA

 

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kierownictwa i członków Fundacji, niezbędnych do organizowania i prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych. 

 

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej poprzez uczestnictwo w kursach dotyczących nowoczesnego zarządzania organizacją.

 

W rozwoju organizacji kluczowe jest odpowiednie szkolenie kierownictwa, umożliwiające zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania, jak również pozwalające na refleksję nad praktyką i porównanie z rozwiązaniami zagranicznymi. Fundacja planuje wysłać min. 2 osoby z kadry kierowniczej na szkolenia  w zagranicznych organizacjach zakończone uzyskaniem zaświadczeń o ukończeniu stażu. Tematy priorytetowe to:

 - wykorzystanie narzędzi TIK,

- efektywne zarzadzanie wolontariatem,

- efektywne zarządzanie finansami ,

- zarządzanie projektami edukacyjnymi

 

2. Podniesienie wiedzy kadry edukacyjnej w zakresie najnowszych metod TIK.

Kompetencje cyfrowe należą do kompetencji kluczowych UE.

 

Zdolność do korzystania z technologii cyfrowych jest niezbędna w celu wsparcia aktywnej postawy obywatelskiej i włączenia społecznego, współpracy z innymi osobami oraz kreatywności w realizacji celów osobistych, społecznych i biznesowych

 

Uwzględniając rozwój technologiczny, którego jesteśmy udziałem, rozwój kompetencji kadry edukacyjnej i osób uczących się w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest odpowiedzią na wymóg współczesności, wyrażający się nabyciem umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy edukacyjnej.

 

Planuje się przeszkolić min. 5 osób  w zagranicznych organizacjach z wykorzystania TIK w edukacji dorosłych z uzyskaniem certyfikatów ukończenia stażu.

 

3. Podniesienie wiedzy w zakresie nowych metod nauczania i organizacji pracy

 

Celem jest zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, które rozwijają kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, czyli zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową.

Chcemy również zapoznać się z organizacją pracy wolontariuszy, marketingiem cyfrowym  jako nowoczesnym narzędziem przekazu informacji i wiedzy oraz z formami fundraisingu i crowdfundingu.

Planuje się przeszkolić min. 5 osób  w zakresie nowoczesnych metod nauczania i organizacji pracy w edukacji dorosłych z uzyskaniem certyfikatów ukończenia staż.

 

W dniach 17.09.2021 - 30.09.2021 grupa członków Fundacji odbyła szkolenie w organizacji ASS Solidarite Europe Liberte we Francji.

 

 

 

 

 

 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.